Van de Poll - Wolters - Quina  Stichting

Stichting PWQHome Stichting Geschiedenis Nieuws Collectie Documentatie

Over Stichting PWQ

Onder het wapen van de Stichting PWQ staat: ‘Bewaren is Behouden’. Vooral de laatste decennia beijvert het be-stuur zich om het cultureel erfgoed van de families Van de Poll, Wolters en Quina waar mogelijk, onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Zo waren er tentoon-stellingen in het Stadsmuseum Woerden: "Pollen te Kijk" (1998/1999) en in het Willet Holthuyzen Museum in Amsterdam: "Regenten herleven" (2003). In 1998 ver-scheen van de hand van Saskia van Haaren, het boek "Een regentengeslacht in beeld: Geschiedenis en collectie van de familie van de Poll" waarin de geschiedenis van de fa-milie Van de Poll en de collectie in beeld worden gebracht. De meest recente tentoonstelling vond plaats in Museum Van Loon in Amsterdam: Van de Poll bij van Loon – Van Ferdinand Bol tot Jan Veth (2015/’16).

Vermoedelijk is de verzameling aan het eind van de 18e eeuw ontstaan toen Jacobus van de Poll en Cornelia Jaco-ba Wolters bij notariële acte hun bezittingen samen-voegden. Dit "kernbezit" bestond uit schilderijen en het model van de Heilig-Grafkerk. In de loop van de tijd is het bezit van de Stichting gegroeid door familie legaten en schenkingen. De collectie van de familie van de Poll werd in 1935 ondergebracht in de Van de Poll - Wolters - Quina Stichting.

Aanpassing Site: De ANBI-status eist aanpassing van de Website. Het bestuur besloot daarbij de Familiesite los te maken van de Website van de Stichting.

Bestuur: In 2015 vond een ingrijpende bestuurswis-seling plaats. Twee leden verlieten het bestuur, drie nieuwe leden traden toe. Zie onder ‘nieuws’: ‘bestuurs-wisseling’ en onder  ‘ANBI’.

ANBI 

Vernieuwing Website Stichting PWQ

De website van de Stichting PWQ is nu een aantal jaren in de lucht. De Stichting heeft daarmee een eigen gezicht gekregen. De huidige vernieuwing van de site omvat naast een ‘update’ ook een aanpassing in verband met de ANBI-status van onze Stichting en een breder zicht op onze collectie . Onder Nieuws en documentatie vindt u een overzicht van belangrijke ontwikkelingen rond de Stichting en de collectie.

Een Stichting als de onze is aan zijn stand en doelstellingen verplicht zich op internet te laten zien. Daarbij staan wij bij de Belastingdienst geregistreerd als ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Vanaf 1 januari 2014 verandert de regelgeving voor ANBI's. Deze verplicht ons gegevens over de stichting zoals samenstelling van het bestuur, doelstellingen en beleidsplan op de Website te plaatsen. De vereiste gegevens zijn nu op deze pagina onder de knop ANBI te vinden.

De aan de PWQ-site verbonden besloten familie-site De Levende Pollen werd in 2014 daarvan losgemaakt. De redenen daarvan lagen in de sfeer van de workload en de verschillen in de fasering van activiteiten. De website ‘levendepollen.nl’ functioneert nu als de familie–site voor de familie Van de Poll: levendepollen.nl.


Bestuur

De samenstelling van het bestuur van onze Stichting ligt vast in de statuten. Daarbij speelt naam (van de Poll) en ‘tak’ (de C-tak) een voorname rol. Bij wijzigingen van de statuten is het sinds de 60-er jaren ook mogelijk (en geëffectueerd) Van de Pollen van de A-tak in het bestuur op te nemen. Daarnaast wordt steeds een bestuurslid vanuit de museum wereld aangesteld (thans mw drs S. Van Haaren). De samenstelling van het bestuur is in 2015 gewijzigd: Jhr N E van de Poll en Jkvr P C M van de Poll traden terug en drie nieuwe leden traden toe tot het bestuur, Jkvr M M F van de Poll, Jhr T H van de Poll en Jhr W F-J van de Poll. Deze bestuurswisseling bewerkstelligt een belangrijke verjonging van het bestuur.

Website PWQ

Vernieuwing
 ANBI-status
Familie–SiteBestuur
Naar bovenEen deel van het bezit van de Stichting omvat een omvangrijk familie-archief van de familie van de Poll die al vanaf het eind van de 16e in Amsterdam woonde. Dit archief is geïnventariseerd door het Stadsarchief van Amsterdam, waaraan het ook in bruikleen is gegeven.

Raadpleeg voor de geschiedenis van de familie Van de Poll en de Stichting het Stadsarchief Amsterdam:

https://archief.amsterdam/inventarissen/overzicht/183.nl.html

Naar pagina  gegevens ANBI

CONTACT