Rubr. 10

HOME     -     RUBRIEKEN        - - -      VOLGENDE     -     VORIGE

In 2015 werd in het kader van het project ‘Digitalizering Cultureel Erfgoed’ de inventarisatie van onze portretten voltooid. Hierbij werd samengewerkt met prof E.E.O. Ekkart en drs C. Van den Donk-Schweigman die alle portretten onderzochten. Het eind-product is een drie-delige catalogus waarin alle oude en huidige gegevens per portret door ons zijn samengebracht. In tegen-stelling tot erdere nummeringen, is de hele collectie hernummerd op basis van de oude tak en de drie takken A, B en C, en de portretten afkomstig van de families Wolters en Quina. Echtparen zijn bij elkaar geplaatst, zodat de verzameling nu een logisch en overzichtelijk geheel vormt.

Kijk op de Portretten

Catalogus van de collectie

Het echtpaar  Jacobus van de Poll (1724-1807) en Cornelia Jacoba Wolters (1726-1795), afgebeeld op deel I, kan worden beschouwd als de grondlegger van de verzameling portretten. Ook het model van de Heilig grafkerk, door Carel Quina meegebracht uit Jeru-zalem, was in hun bezit. Na hun dood bleef het bezit als ver-zameling langs een vastgelegde lijn  in de familie. Toen voor het beheer ervan in de jaren dertig de huidige Stichting in het leven werd geroepen, was het bezit al sterk toegenomen. In deel II komen alle portretten in de zelfde volgorde als in de catalogus in detail in beeld. Dit deel vormt daarmee een volledig en repre-sentatief beeld van de verzameling

In de Bijlage, Deel III, zijn alle oude gegevens uit eerdere inven-tarissen en onderzoek bij elkaaar gebracht. Daarnaast vindt u daar de volledige onderzoeksraporten uit de inventarisatie van Ekkart en van den Donk. In deze bijlage zijn ook de genealogische gegevens te vinden over de afgebeelde Pollen, overgenomen uit het boek ‘De Genealogie van het geslacht Van de Poll’ van Jhr Mr W.L.M. Van de Poll.

De ongeveer tweehonderd jaar dat de familie Van de Poll in Ams-terdam leefde heeft aanzienlijk meer schilderstukken opgeleverd dan die welke in ons bezit zijn. Sommigen maakten deel uit van eigen bezit maar enkele waren ook eigendom van openbare instellingen. Veel van deze schilderijen zijn in de 19e eeuw door schenkingen van familieleden in het Rijksmuseum of Amsterdam Museum terecht gekomen waar ze helaas veelal in depot staan. U kunt ze op de sites van deze musea vinden. In de Catalogus zijn daarvan alle afbeeldingen opgenomen.