Naam:         Van de Poll-Wolters-Quina  Stichting
Fiscaal nr:   8031.84.037
Bank:           NL07 INGB 0660 869527
Contact       info@PWQ.nl
K V Kooph: 41178430

Taak- en doelstellingen


Stichting PWQ beheert cultureel erfgoed van de families Van de Poll, Wolters en Quina: 17-19e eeuwse portretten, een zil-ver verzameling en curiosa. Het beheer van deze collecties omvat:  1. het in stand houden en archiveren van het bezit, 2. historisch en technisch onderzoek, en 3. openbaarmaking zoals tentoonstelling, bruikleen, publicaties en presentatie op onze Website. De geldmiddelen  van de Stichting worden aangewend voor bovengenoemde en waar mogelijk, charita-tieve doelstellingen.


Beleidsplan 2017


De Stichting besteedt al geruime tijd veel aandacht aan een verbeterd systeem van opslag, archivering en presentatie. Hieraan werd met steun van het Prins Bernhard Cultuur-Fonds, mede namens het Korintiërs Fonds, onder meer nauw samengewerkt met het RKD en Prof dr R.E.O. Ekkart en drs C. van den Donk-Schweigman (Internetproject Cultureel Erfgoed). Dit project werd in 2015 afgerond met de publicatie van de Catalogus van het portrettenbezit, ‘Kijk op de Portretten, Portretten van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting’ en met een door Ekkart & Van den Donk ge- publiceerd boek over de verzameling. Dit boek, “Van Bol tot      


Bestuur

Mw   M van de Poll-Elion (voorz/beheerder)
Jhr    W-E J M van de  Poll (secr)
Jkvr  M M F van de Poll
Jhr    T H van de Poll
Jhr    W F-J van de Poll
Jhr    W J J M van de Poll
Mw   S van Haaren

Beloningsbeleid: geen honorering bestuursleden                                                                                                              

Veth: de portretverzamelingen van de families Van de Poll, Wolters en Quina, werd in oktober 2015 gepresenteerd bij de opening van de door de Stichting en het Museum van Loon ingerichte tentoonstelling over dit onderwerp in het Museum Van Loon Museum in Amsterdam.

Het bovengenoemde project heeft ook het overzicht over de staat van de portretten sterk verbeterd, zó dat nu gewerkt kan worden met een systematisch restauratieplan. Dit trad in 2015 in werking.

De in 2015/16 aangepaste Website van de Stichting zal wor-den uitgebreid om zo een completer beeld van het bezit van de Stichting te bieden, in plaats van de huidige ‘galerieën’ met voorbeelden.

Het jaar 2017 zal in het teken staan van het inwerken van de nieuwe leden van het bestuur en de verhuizing van de portretten en de zilver collectie naar het nieuwe onder-komen in het Depot van het Amsterdam Museum in Amsterdam.


Nr: 081 / 2016

Home Stichting Geschiedenis Nieuws Collectie Documentatie


Het financieel overzicht van de ontvangsten en uitgaven en van het vermogen van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting over 2014 & 2015,  is op verzoek verkrijgbaar.